za učence

za starše

za učitelje

info

domov

​Spremna beseda​ avtorjev

 

Didaktična igra Vesele notke je pedagoški pripomoček,

 

ki učencu začetniku na igriv način

 

pomaga povezati teoretično znanje s praktičnim igranjem na instrument.

 

 

 

Didaktična igra obravnava naslednje vsebine:

 

-položaj prstov v prvi legi, vezano naposamezne lestvice;

 

- povezava "nota - prst - ton", ki jo učenec osvoji skozi posebej za to prirejene ilustracije.

 

Na vsaki kartici je zraven note lik, ki otroku pomaga najti asociacijo z barvo tona vsake ​posamezne ​strune​.

​Lik je vpleten v kratko zgodbo, ki jo otroci zložijo skupaj in poimenujejo note in prste​ -​ na ​vsaki struni posebej​. Če imajo pri tem težave, si lahko pomagajo tako, da pokukajo na hrbtno stran kartice,

kjer je označena nota in številka prsta, ki to noto zaigra.

Ko učenec obvlada ta korak, lahko vse kartice premešamo, učenec pa vleče različne kartice

s kupčka kartic, ob tem pa opredeli struno, noto in prst, s katerim se konkretna nota zaigra v prvi legi.

Noto nato zaigra. Igro lahko nadaljujemo z več učenci.

 

lahko spremenimo tonaliteto in se

ponovno pogovorimo o položaju

prstov na ubiralki ter prstnem redu.

Na ta način nalogo še nadgradimo.

 

 

 V nadaljevanju lahko kartice uporabimo za

sestavljanje enooktavnih lestvic in trozvokov z

vključno do tremi predznaki.

 

Lestvice si učenec lahko sestavi na posebnem daljšem notnem črtovju, ki je priloženo.

 

Ves glasbeni material lahko učenec sestavlja tako na mizi kot na stojalu - trdnost kartic to

omogoča. Da se kartice ne porazgubijo, je za ta namen priporočljivo stojalo s polnim nastavkom

za note.

 

Didaktična igra lahko otroka spodbudi k skladanju preproste melodije, poleg tega pa ob njej

spozna tudi večplastnost glasbene umet​n​osti.

 

Zgodbe, ki so skrite v Veselih notkah,

govorijo tudi o tem, da lahko z glasbo

izražamo čustva (notranji svet),

naravne pojave (zunanje vtise).

Glasba opozarja tudi na vrednote,

kot so prijaznost, simpatija, vljudnost,

prijateljstvo ter sočutje.

 

Želja avtorjev te igre je odpreti nov prostor v otrokovi,

pa tudi učiteljevi ustvarjalnosti.

 

 

 

Didaktične kartice Vesele notke ​ ​ponujajo veliko možnosti uporabe: lahko so podlaga za različne

teoretične, glasbene ali ustvarjalne naloge. Ena od njih je ​na primer ​ta, da mora otrok v največji

kartici odkriti likovn​e elemente,​ ki se navezuje​jo​ na  motiviko, povez​a​no s spremembo letnih časov.

Na začetku se lahko z učencem pogovorimo o temi, vezani na posamezen letni čas, ki se zvrsti

v šolskem letu. Ob pogovoru pa lahko mlademu violinistu  predstavi​mo​ dela velikih skladateljev,

ki so uporabili tako motiviko za svoj navdih. V ospredje lahko seveda postavimo Štiri letne

čase A. Vivaldija, pogovor pa se lahko razširi še na mnoga druga dela.

 

                 Iskreno si želimo, da bi  ta didaktični pripomoček ​pripomogel h​ vzpostavitvi pozitivne in

                 sproščene atmosfere​ pri pouku, ter pomagal mladim glasbenikom pri ​​povezovanju osnov

                                                                      teorije s praktičnim muziciranjem​.

 

© 2015 veselenotke.com

design by Esinartstudio

esinartstudio@gmail.com

mob.:

+386 (0)70 83 86 87

e-mail: info@veselenotke.com